L Taraval

Kung Ano ang Parating sa Taraval Street

Ginagawa naming mas ligtas ang Taraval street para sa lahat, at mas maaasahan ang L ng Muni para sa mga sumasakay.

Mga Usapin ukol sa Kaligtasan

Alam ba ninyo na 50% ng mga naglalakad o pedestrian na nasasagasaan sa Taraval Street ay nabubundol habang pasakay o pababa ng L, kung kaya’t isa ito sa  pinakamapanganib na lugar sa San Francisco para sa mga naglalakad?

Nakikipagtrabaho na sa isa’t isa ang SFMTA, Muni Forward at Vision Zero SF para magkaroon ng mga pagpapahusay sa kaligtasan ng Tarval street. Nagsasama ang mga proyekto sa pag-iinhenyero, kagaya ng L Taraval Rapid Project,  ng mga epektibong pagpapahusay sa kaligtasan, kagaya ng mga ilaw para sa mga naglalakad sa kanto ng mga bangketa, mga islands o lugar para sa pagsakay at pagbaba ng mga sasakyan, at pantrapikong signal, upang maging ligtas ang kalye para sa lahat ng naka-depende rito. Maipatutupad na ngayon ng mga malapit nang matapos na pansamantalang solusyon, kagaya ng mga nakapinturang safety zones (lugar na pangkaligtasan),  ang mga kritikal na pagpapahusay sa kaligtasan ng mga kalye.

Nakatutulong ang mga paglalaan o investment para sa pinahusay na kaligtasan upang makalikha ng lungsod na mas maganda sa pamumuhay at mas puno ng enerhiya.

Paano nagbabago ang Taraval street?

Bilang bahagi ng L Taraval Rapid Project, magsisimula ang mga pagbabago sa kalye sa unang bahagi ng 2017, at nang mapahusay pa ang kaligtasan ng mga taong sumasakay at bumababa ng Muni, at maging mas maaasahan ang L. Kasama rito ang:

 1. Mga Bagong Clear Zone (ligtas na gilid na daan para sa paghinto) sa mga Sakayan at Babaan ng Tren
 2. Mga Bagong Pinturang Safety Zones (markadong lugar para sa mga pedestrian o naglalakad) sa Kanto ng mga Bangketa
 3. Mga Pagbabago sa Pagparada
 4. 6-Buwan na Boarding Zone Pilot (Pagsisimula ng programa para sa lugar kung saan nagsasakay)
 5. Pagtatanggal ng mga Transit Stop (Sakayan)
 6. Mga Bagong Transit Only Lane (Daanan na Para Lamang sa mga Pampublikong Sasakyan)

Narinig Namin Kayo

Isusulong na namin ang mga pagbabago sa Taraval Street upang mapabuti pa ang kaligtasan at mapaghusay ang kalye para sa lahat ng umaasa rito, kasama na ang 30,000 na sumasakay araw-araw sa L Taraval. Dinisenyo ang mga pagbabagong ito, na kagaya ng 6-Buwan na Boarding Zone Pilot, batay sa mga opinyon mula sa komunidad.

Bahagi ang lahat ng ito ng kailangang-kailangan na rehabilitasyon sa Taraval Street na siyang papalit sa inprastruktura na kagaya ng mga gamit na gamit nang mga riles, mga kable sa itaas at alkantarilya (sewers), pati na rin ang pag-aaspaltong muli ng buong kalye.

Simula Enero 2017, magsisimula na kayong makakita ng iba’t ibang pagbabago sa L Taraval — mula sa bagong pintura sa kalye hanggang sa mas pinagandang mga karatula na nagpapaalala sa mga drayber na huminto para sa pagsasakay ng mga pasahero ng Muni.

Nagpapasalamat kami sa lahat ng magagandang opinyon na natanggap namin sa prosesong ito. Naririyan ang lahat ng mga pagpapahusay upang higit na maging ligtas kayo, at iba pang mga naglalakad!

Mga Pagpapahusay na Darating sa Enero 2017.

1) Mga Bagong Clear Zones sa mga Sakayan ng Tren

Cable car in a clear zoneAng mga clear zone ang mga may pinturang marka sa kalye na naghihiwalay sa mga pampublikong sasakyan at sa traffic lane (nakatakdang daanan ng iba pang mga sasakyan). Ginagawang mas lagtas ng mga clear zone ang kalye sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga pedestrian ng ligtas na lugar para sa pagbaba sa Muni.
Para mapabuti pa ang kaligtasan sa Taraval Street, maglalagay ng mga clear zone sa walong interseksiyon:

 • Westbound (papunta sa kanluran) lamang (hilagang bahagi ng Taraval Street): 26th, 30th, 32nd, 40th at 46th avenues.
 • Dalawang direksiyon: Taraval Street sa 19th, 42nd at 44th avenues.
Itinatakda ng batas na kailangang huminto ng mga kotse sa likod ng mga tren kapag sumasakay ang mga pasahero sa kalye, kasama na ang lahat ng lokasyon ng mga clear zone.   Huwag dumaan hangga’t hindi nagsasara ang lahat ng pintuan.

2) Bagong Pinta na mga Safety Zone at Kanto ng mga Bangketa

A Pedestrian crosses in a painted safety zone

Tumutulong ang mga safety zone at kanto ng mga bangketa para higit na nakikita ng mga drayber ang mga pedestrian kapag tumatawid sila ng kalsada. Pansamantalang palalaparin ng mga nakapintang safety zone ang bangketa hanggang sa mailagay na ang mga permanente at konkretong ekstensiyon ng bangketa para sa mga pedestrian.

Upang mapabuti pa ang kaligtasan sa Taraval Street, maglalagay ng mga nakapintang safety zone sa anim na interseksiyon, kasama na ang: 20th, 21st, 22nd, 24th, 33rd at 38th avenues. Ilalagay ang mga konkretong ekstensiyon ng bangketa para sa mga pedestrian sa mas malaking proyekto, simula 2018.

3) Mga Pagbabago sa Pagpaparada

Para mapabuti ang kaligtasan at nang mas maging maligtas kayo at iba pang pedestrian, kailangang, mapalitan ang ilang paradahan sa Taraval Street upang maging bagong lane para sa pagbibiyahe. Tatanggalin ang mga puwedeng paradahan sa mga sumusunod na lugar:

Hilagang bahagi ng Taraval Street:

 • 18th – 19th: pitong espasyo
 • 25th – 26th: siyam na espasyo
 • 29th – 30th: pitong espasyo
 • 31st – 32nd: walong espasyo
 • 39th – 40th: apat na espasyo
 • 41st – 42nd: pitong espasyo
 • 43rd – 44th: limang espasyo
 • 45th – 46th: walong espasyo

Timog na bahagi ng Taraval Street

 • 19th – 20th avenues: siyam na espasyo
 • 42nd – 43rd: sampung espasyo
 • 44th – 45th: pitong espasyo

Magsisimula na kayong makakita ng mga metro o limitasyon sa oras sa unang ilang espasyo sa ilang maliliit na kalye na malapit sa Taraval, upang mahikayat ang pagpapalit agad ng mga pumaparada. Naimungkahi ang pagkakaroon ng naka-anggulong pagpaparada para sa ilang lugar sa mga kalyeng Santiago at Ulloa para makatulong sa pag-aalis ng mga mapaparadahan sa Taraval. Hindi pa muna ipinatutupad ang pagbabagong ito habang naghihintay ng karagdagang pag-aaral ng SFMTA at pag-abot sa mga residente sa panahon ng 6-buwan na boarding zone pilot.

4) 6-Buwan na Boarding Zone Pilot

Street markings indicating the boarding zone

Kasama sa 6-buwan na boarding zone pilot ang makikitang nakapinta na marka sa kalye at bagong mga karatula sa limang hintuan ng mga sasakyan sa Taraval Street, kasama na ang lubos na ebalwasyon ng pagsunod ng mga drayber, at nang matasa ang kaligtasan. Susubukan ng pilot na ito ang pagiging epektibo ng mga nakapintang marka sa kalye at pinahusay na mga karatula sa pagpapahinto sa mga drayber sa likod ng mga nagsasakay na mga tren. Sasamahan din ang pilot ng kampanya para sa edukasyon at pagpapatupad.

Ilalagay ang mga nakapintang boarding zone sa mga sumusunod na limang interseksiyon sa direksiyong eastbound o papunta sa silangan: Taraval sa 26th, 30th, 32nd, 35th at 40th avenues.

Gagawan ng ebalwasyon ng SFMTA ang pagsunod ng mga drayber sa batas sa limang pilot na lugar sa loob ng susunod na anim na buwan. Kapag hindi naabot ang dami na 90 porsiyento, maglalagay ng mga konkretong boarding islands (istrukturang nagtatakda ng pagsakay)

5) Pagtatanggal ng Transit Stop (Sakayan ng mga Pampublikong Transportasyon)

Walong sakayan sa L Taraval ang tatanggalin simula Sabado, Pebrero 25, 2017 upang mapabilis ang oras ng biyahe at maging higit na maaasahan ang mga tren.

 • Sa dalawang direksiyon: Taraval sa 28th at Ulloa sa 15th
 • Papunta downtown: Taraval sa 24th.
 • Papuntang SF Zoo: Taraval sa 17th, 22nd at 35th

6) Mga Daanang Transit Only (Para Lamang sa Pampublikong Sasakyan)

Magpipnta ng mga marka para sa mga daaanang transit-only sa mga riles ng Taraval Street sa dalawang direksiyon. May pananagutan ang SFMTA na mahigpit na pag-aralan ang daanang transit-only upang masukat ang epekto nito sa pagsisikip at pagdaloy ng trapiko sa loob ng isang taon, at nang matukoy ang anumang kinakailangang pagbabago o paglutas sa problema. Hindi patataasin ang daanan na kagaya ng sa Judah, upang mapapasok ang mga kotse na daraanan ang mga sasakyang nakaparada sa magkabilang bahagi ng kalye. Sa panahon ng ebalwasyon, hindi pipinturahan ng pula ang daanan.

Simula 2018:

Street Cross Section

 1. Pagpapalit ng riles ng tren at kableng nasa itaas
 2. Pagpapalit ng mga linya ng tubig at alkantarilya
 3. Muling pag-aaspalto sa kalye
 4. Pagpapahusay ng curb ramp (nakausling bahagi ng bangketa)
 5. Gawa sa konkreto na boarding islands (mga istruktura para sa pagsakay) at pedestrian bulbs (ekstensiyon ng bangketa na para sa mga pedestrian)
 6. Mga ilaw trapiko

Ano ang Kailangan Kong Malaman?

Nagmamaneho ako. Ano ang kailangan kong malaman?

 • Sinasabi ng batas na kailangang huminto para sa mga pasahero ng pampublikong transportasyon. Sa bawat clear zone at lugar ng pilot, labag sa batas na daanan ang mga pampublikong transportasyon na nagsasakay ng mga pasahero. Sa lugar katabi ng mga konkretong boarding island, puwede na kayong dumaan nang 10 MPH.
 • Tatanggalin ang mga mapaparadahan sa ilang bahagi ng Taraval street.
 • Para na lamang sa Muni ang track lane (mas mabilis na madaraanan) na nasa Taraval Street. Puwede kayong pumasok sa lane kapag gumagawa ng pinahihintulutang pagliko sa kaliwa, pero kung hindi, dumaan kayo sa kanang lane.

Sumasakay ako sa L. Ano ang kailangan kong malaman?

 • Dinisenyo ang mga bagong clear zone at boarding zone upang mapanatili kayong ligtas habang sumasakay at bumababa sa Muni. Gayon pa man, huwag kayong tumayo at maghintay para sa Muni sa loob ng mga zone, at may panganib na mabundol kayo.
 • Tandaan kung aling mga hintuan ang tatanggalin simula Sabado, Pebrero 25, 2017.

Nakatakdang mga Panahon

Enero 2017:

 • Pagsasagawa ng mga pagbabago sa pagpaparada
 • Maglalagay ng mga pintura sa kalye para sa mga clear zone, boarding zone, safety zone at maglalagay din ng mga bagong karatula para sa lane na transit-only.

Pebrero 2017:

 • Pagtatanggal sa mga transit stop o sakayan ng pampublikong transportasyon (Sabado, Pebrero 25, 2017)
 • Pagsisimula ng panahon ng pilot

Mayo 2017:

 • Kalagitnaan ng programang pilot — pagsasagawa ng pagsusuri sa kalagitnaan

Agosto 2017:

 • Pagtatapos ng pilot, pagbabahagi ng mga pinal na resulta

2018:

 • Pagsisimula ng konstruksiyon

May mga tanong ba kayo? Mag-email sa amin sa muniforward@sfmta.com